#PointsContestant
1 210 Deleted account
2 110 sapnu puas eSport
3 100 KaoS eSports
4 100 TheNoNames
5 100 Onde sluggis
5 100 M/S Sheipanvene
7 70 Deleted account
8 45 Deleted account

9 45 Deleted account
10 35 Deleted account
11 10 Deleted account